Det grønne skiftet – En mulighet i Moss?

Av og til får nye ord og uttrykk en så bred anvendelse at det blir tomt for innhold og ender opp som en floskel. «Det grønne skiftet» balanserer på kanten og må gis et mer konkret innhold for ikke å gå over i historien som bare et moteord. Helt overordnet kan begrepet sies å beskrive den prosess som transformerer samfunnet til økt bærekraft gjennom reduserte klimautslipp og samtidig åpner for nye veier for verdiskapning. Det har med andre ord å gjøre med både holdninger, teknologi og organisering av samfunnet. Veien er da kort til spørsmålet om dette er en trussel eller en mulighet for næringsliv, arbeidsplasser og for vår region.

Alle endringer medfører en trussel for den som ikke følger med på utviklingen, og tilsvarende gis det muligheter for den som har vilje, kunnskap og ressurser til å legge seg i forkant av en utvikling. I vår region har vi en gode forutsetninger for å trekke fordel av den økte bevissthet omkring miljø og klima.

En åpenbar ressurs er råvarer fra skog og jordbruk. Med et nasjonalt og dels også internasjonalt ledende kunnskapsmiljø på NMBU innen både miljø, jordbruk og skogbruk, burde det ligge til rette for interessante innovasjoner. Ås-miljøet har vært svært tydelig på at de ønsker tettere dialog med regionens næringsliv, men det viser seg å være tungt å få i gang den dialogen med næringslivet som skal til for å skape ny virksomhet. Her ligger etter alt å dømme en av regionens mest interessante kilder til deltagelse i «det grønne skiftet».

Vi burde også ha gode forutsetninger for utvikling av ny virksomhet innen gjenvinning, resirkulering og avfallshåndtering. Utvikling i retning av økt bærekraft vil kreve at vi ser på avfall som en ressurs, eller som en råvare som mangler den nødvendige sortering for å bringes inn igjen i produksjonskjeden. Dette vil være en av de mest åpenbare vekstmarkedene i årene fremover. Moss har vært ledende innenfor flere av disse områdene, men kanskje var man for tidlig ute for det brede marked. Vi er også velsignet med en flott interkommunal bedrift, nemlig Movar, som burde kunne utvikles til en stor spiller innenfor dette markedet. Er tiden inne for å trekke private krefter inn i deler av Movars virksomhet og bygge en ny miljøbedrift innen dette vekstmarkedet?

You might be interested in …