Fergetrafikken

Fergetrafikken

Vi har lagt bak oss en lang, og til tider lite konstruktiv, debatt om jernbanen gjennom Moss sentrum. Spesielt plassering av stasjonen har vært et stridstema. Mye kan sies om både prosess og resultat, men vi har i det minste en endelig beslutning, og den bør vi alle forholde oss til på en konstruktiv måte.

For noen dager siden ble Norsk Transportplan (NTP) vedtatt i Stortinget med en viktig anmerkning, nemlig raskest mulig planlegging av Riksvei 19, slik at man om mulig kan bygge krysningspunktet over jernbanen samtidig med Jernbaneutbyggingen. Denne muligheten er kvalitetssikret, og skal være teknisk mulig. Et omfattende tverrpolitisk og tverrfaglig arbeid i Moss ligger bak denne anmerkningen.

Selv om jernbaneutbyggingen planlegges og forberedes allerede nå, er det håp om at Statens Vegvesen vil endre sitt tidligere standpunkt om å vente med oppstart av Riksvei 19 til 2023, når jernbanen er ferdig bygget. Moss sentrum går inn i en lang anleggsperiode for jernbanen. Det vil skape en rekke utfordringer. Det er svært viktig for byens innbygger og næringsliv at denne anleggsperioden ikke forlenges unødig på grunn av manglende felles planlegging av jernbane og Riksvei 19.

De når 2 millioner kjøretøy som følger av fergetrafikken, skaper økte kostnader, køer, ulykker og forurensning. Problemene har allerede passert tålegrensen med god margin, men vi må likevel påregne en ytterligere vekst i trafikken når enda flere av de nye og større fergene fases inn. Begrensninger i bruk av Drøbak – tunellen for tyngre kjøretøy og kapasitetsproblemer vest for Oslo har skapt et helt uforholdsmessig press på fjordkryssingen Moss – Horten.

Den tverrpolitiske enighet som er skapt i Moss om disse spørsmålene, er et godt utgangspunkt for å fremme byens interesser i denne saken. Utfordringen er å skape nasjonal forståelse for et veiprosjekt som for øvrig regnes blant de aller mest samfunnsøkonomisk lønnsomme i landet vårt.

Det vil slett ikke skade om saken flyttes enda høyere opp på agendaen når vi nå går inn i en stortingsvalgkamp. Det er bred enighet blant våre kandidater til Stortinget om viktigheten av å fremskynde Riksvei 19. I valgkampen vil de oftest vektlegge det de er uenige om. Det ville være spennende om kandidatene satte av tid til også å markere seg i en viktig sak de faktisk er enige om!