Næringslivets plass i byutviklingen

Næringslivets plass i byutviklingen

Heldigvis argumenteres det fra stadig flere hold for at Moss ikke må utvikles til en soveby for Oslo. Det er åpenbare grunner for dette, og således lite kontroversielt. Det er derfor overraskende at tilretteleggelse for arbeidsplasser ikke får en større plass i byutviklingsdebatten. Det diskuteres kafeer, grønne lunger, utsikt og høyde på husene. Alt dette er vel og bra, men det skaper ikke de arbeidsplassene som skal gi oss kortere arbeidsreise, mangfold i jobbmuligheter og den gode totalopplevelse. Et godt og variert tilbud av «kortreiste arbeidsplasser» er en forutsetning for at byen ikke bare skal være god å bo i, men også god å leve i for en familie.

Det er en misforståelse at flertallet av fremtidens arbeidstagere skal sitte foran en datamaskin eller knyttes opp til stadig mer avanserte nettløsninger. Flere vil nok få en slik arbeidssituasjon, men en stor del av befolkningen vil også i fremtiden produsere varer og tjenester i form av et fysisk produkt eller fysisk tilstedeværelse. Byen vår har mennesker med ulike erfaringer, forutsetninger, interesser og evner. Den velbegrunnede aversjon mot sovebyen bør derfor inspirere til å gjøre en jobb for mangfold i arbeidsplasser.  Og det får vi bare gjennom et variert og sterkt lokalt næringsliv. Et engasjement mot sovebyen har ingen troverdighet uten et engasjement for næringslivet.

I enhver planprosess må næring inn som en tydelig premiss. Det betyr ikke å strø kafeer og butikker rundt i ethvert kvartal. Det vil bare svekke sentrumskjernens attraktivitet som handelssted. Vi må tåle at enkelte kvartaler og bydeler er uten næringsvirksomhet. Til gjengjeld må næringslivets langsiktige behov for arealer prioriteres. Store og små kontorarbeidsplasser bør finne sin plass i sentrum, slik de nye kontorene for Statens Vegvesen, Sentralskattekontoret og ikke minst kommunens administrasjon på rådhuset, er eksempler på. Utflyttingen av Mesta for noen år siden var på sin side et betydelig tap for byen.

Dersom vi skal få den attraktive byen som det argumenteres for, må arbeidet med å trekke nye bedrifter til Moss forsterkes ytterligere. Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) gjør her en god og viktig jobb, sammen med en rekke gårdeiere og utviklere. Et spørsmål som må settes på agendaen, er om det bør settes inn vesentlig større ressurser i MNU. Konkurransen om de attraktive bedriftene og virksomhetene hardner til. Byens beliggenhet selger ikke seg selv.