En stor takk til Gretha Kant

Moss Industri- og Næringsforening har en mangeårig tradisjon for å utnevne æresmedlemmer. Etter foreningens vedtekter kan en slik honnør gis av generalforsamlingen etter enstemmig innstilling fra styret. De få som gjennom årene er blitt unevnt til æresmedlemmer, har gjort seg fortjent til dette gjennom en langsiktig innsats for å nå viktige samfunnsmål i tråd med foreningens formål.

Utnevnelsen av Gretha Kant faller naturlig inn i denne tradisjonen. Hun har, i likhet med Moss Industri- og Næringsforening, arbeidet for bedre samferdselsløsninger i usedvanlig lang tid. Dette sier noe om at byens samferdselsprosjekter har tatt lang tid, og det sier noe om hennes evne til å aldri gi opp. Hun har stått i stormen av motstand, sjikane og regelrett mobbing. Hun har aldri hatt egeninteresse eller fordeler av sitt arbeid, men stått på for byen sin, og levert hardt, solid og uegennyttig arbeid. Det er selvfølgelig lov å være saklig uenig om de løsninger hun har kjempet for, men det har dessverre vært altfor mange «gretne gubber» som har forlatt de vanlige normer for dannet opptreden i sosiale medier.

I sin begrunnelse for utnevnelsen sies det at «Gretha Kant har utmerket seg gjennom et usedvanlig langt og engasjert virke til byens beste. Spesielt må hennes utrettelige innsats for bedre samferdselsløsninger trekkes frem. Hun har således hatt stor betydning for industrimiljøet i Mosseregionen og for foreningens medlemmer. Hun har satt industriens og næringslivets verdiskaping i sentrum og bidratt til at bedriftene og vårt industrielle miljø får bedre transportløsninger og dermed styrket konkurranseevne. Vi vil spesielt fremheve Gretha Kants entusiasme og utrettelige arbeid for Moss havn, jernbanen og hennes store innsats for å for å finne gode løsninger for Riksvei 19.» Sjeldent har et æresmedlemskap vært mer fortjent.

Det ble også fremhevet at Gretha Kant veldig tidlig etablerte et godt og tillitsfullt samarbeid med Arbeiderpartiets ordfører Paul Erik Krogsvold, som hun regelmessig byttet plass med som henholdsvis leder av opposisjon og posisjon i Bystyret. De hadde til felles en evne til å løfte de store og viktige sakene i byen opp, over partipolitikken. Det er ingen tvil om at Paul Erik Krogsvold ville bli tildelt det samme æresmedlemskap om han ikke hadde gått bort så altfor tidlig.

You might be interested in …