Mangfoldet av næringsforeninger

Mosseregionen har et rikholdig utvalg av foreninger og selskaper som på ulikt vis ivaretar en eller flere næringers interesser. Vi har, foruten Moss Industri- og Næringsforening og Mosseregionens Næringsutvikling AS, både håndverkerforening, gårdeierforening, handelsstands­forening og et sentrumsselskap. Etter havariet i Visit Moss forholder reiselivsnæringen seg til selskapene i Østfold og Oslo mer på ad hoc basis.

Den bransjemessige spredningen er stor og reflekterer dermed det lokale næringslivs bredde. Det er videre en rekke ulike løsninger for funksjonsdeling og finansiering mellom kommunen og næringslivet. Det registreres også at det til tider er uklart for både politikere, næringsliv og folk flest hvem som gjør hva, samt hva som er kommunal tjeneste og hva som er hevdelse av næringsinteresser.

Mye av dette er tuftet på lange tradisjoner og dermed organisert på en måte som ikke helt ut er hensiktsmessig ut fra dagens virkelighet, muligheter og utfordringer. Det har nok også vært større vilje til å starte noe nytt enn å justere og bygge videre på det som har vært.

I sum utgjør den samlede lønnede og frivillige innsats i de ulike næringsforeninger en betydelig ressurs med mennesker som hver for seg gjør en flott og verdifull innsats. Det er likevel overmodent å se om hele dette spekter av aktører kan samarbeide tettere. De bør kunne slåes sammen til færre og sterkere aktører, samlokaliseres og etablere felles tjenester. Da vil vi rett og slett få mer ut av innsatsen til felles beste for hele næringslivet og dermed regionen.

Jeg har det siste året vært svært mye i kontakt med ulike næringsforeninger, spesielt i de større byene vest og nord i landet vårt. Det som går igjen, er en løsning hvor man har et tydelig skille mellom tjenester, som det er naturlig at kommunen leverer, og en interesseforening i form av en tydelig motpart, som er en samlet organisasjon for næringslivet. Under denne vil de fleste næringsforeninger ha bransjemessige avdelinger.

Det er på ingen måte gitt at noe som er vellykket andre steder, vil fungere her i Moss. Det er likevel på sin plass at næringsliv, foreninger, utviklingsselskaper og kommunen setter seg ned, ser på helheten og lærer av gode erfaringer fra andre steder. Først da vil vi kunne få mest mulig ut av ressursene. Med vedtaket om en større kommune, bør en slik gjennomgang og mulig omorganisering kunne falle naturlig på plass frem til den nye kommunen er etablert i 2020.

You might be interested in …