En klok beslutning om bro over fjorden

En klok beslutning om bro over fjorden

Det er glede og stor lettelse å spore etter at Staten har vedtatt å skrinlegge utredningen av en broforbindelse over Oslofjorden. En trasé over Mossesundet og Søndre Jeløy ville forringet og langt på vei ødelagt noen av de vakreste og mest benyttede naturområdene i byen vår. Den bredt forankrede aksjon mot planene er et skoleeksempel på at lokalt engasjement kan virke, vel og merke når noen viktige forutsetninger er oppfylt.

Det er ikke alltid tilstrekkelig at en sak er «god». Like viktig er god timing, bred forankring og ikke minst at saken frontes av mennesker med høy troverdighet. Her har saken vært løftet frem, ikke bare lokalt, men også i de riksmedia som reelt kan påvirke beslutningstagerne i statsapparatet.

Posering i lokalavisen kan kanskje være en hensiktsmessig strategi for å øke sin lokale valgbarhet, men det er ikke egnet til å imponere verken sentrale politikere eller de ulike statlige «vesen». Det samme kan sies om krasse angrep på lokale meningsmotstandere. Aksjonen mot broplanene har lykkes i å løfte saken og kunnskapen om de negative konsekvenser opp på det nivå som er godt synlig for rikspolitikerne, samtidig som de har avstått fra å mane frem et konfliktskapende fiendebilde.

En stor og bredt sammensatt aksjonsgruppe, med blant andre Gisle Haakonsen og Jørn Wille i spissen, har gjort en imponerende innsats. I en svært tidlig fase ble også Moss Industri- og Næringsforening kontaktet av gruppen og bedt om å ta stilling til saken. Industrien vil tradisjonelt prioritere gode samferdselsløsninger fremfor mye annet. Foreningens behandling konkluderte imidlertid med at selv gode transportløsninger kan kjøpes for en for høy samfunnsmessig pris. Man konkluderte helt enkelt med at næringslivet ikke var tjent med et prosjekt som forringet natur og bokvaliteter i en slik grad. Næringslivet er avhengig av et attraktivt nærmiljø. For bro-aksjonistene hadde man dermed en sterk støttespiller også fra næringslivet.

I jernbanesaken er det en aksjonsgruppe som har gjort de to største politiske partiene til sine hovedmotstandere. Bro-aksjonistene valgte motsatt strategi. De kom tidlig på banen, sikret seg bred støtte i politikk, foreninger og næringsliv. De valgte å rette sin argumentasjon mot den reelle beslutningstager i statsapparatet fremfor å skjelle ut lokale meningsmotstandere.

Det er all grunn til både å lære, takke og gratulere!