Referat fra åpent nettmøte på Facebook den 30. mars 2020

Kjære medlemmer og samarbeidspartnere!

Vi har i dag, mandag den 30. mars 2020, gjennomført et åpent nettmøte på Facebook i forbindelse med koronatiltak for næringslivet. Vi har fått hjelp av et ekspertpanel til å besvare våre bedriftsmedlemmers mange utfordringer.

Vårt ekspertpanel:

Nina Solli, Regionsdirektør NHO Viken Oslo,
Morten Evensen, Revisor/ Partner PWC,
Trine Agathe Lorentzen, Advokat MNA/ partner BDO
Katarina Kjellsen Gulin, leder NAV Moss
Lars Gunnar Fledsberg, Daglig leder MIN

Følgende spørsmål og svar kom inn til oss:

Spørsmål 9 fra anonym: Kan jeg permittere en som er i karantene? Jeg skal permittere 5 stykker, en av de er i karantene.

Svar fra NAV: Personer som er i karantene kan sykmeldes. Sykmeldinger ved karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla pasienten karantene. Ble man syk før permitteringen trådte i kraft, har man rett til sykepenger som arbeidstaker så lenge man er syk. Dersom permitteringen fortsatt gjelder når den ansatte blir frisk, trer lønnspliktdagene inn. Den ansatte må da huske å søke dagpenger. https://www.nav.no/…/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min…

Spørsmål fra anonym 8: Kan en arbeidsgiver endre tidspunkt for ferie, grunnet i corona situasjonen. F eks pålegge å ta ferien nå?

Svar: Hei, takk for spørsmålet. Det er i utgangspunktet innenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge medarbeidere å ta ut ferie, jf. Ferieloven §§ 6 og 7. Etter loven har arbeidstakere krav på 25 virkedager hvert år. Dette tilsvarer fire uker og 1 dag ettersom lørdager regnes som en virkedag. Det må skilles mellom arbeidsgiverbestemt ferie (ekstra dager utover loven) og lovbestemt ferie (25 virkedager). Den arbeidsgiverbestemte ferien har arbeidsgiver vid styringsrett over, og kan plassere disse fem dagene til andre tider av året. Når det gjelder de lovbestemte dagene, så må det skilles mellom hovedferien (arbeidstaker har krav på å avvikle 18 dager sammenhengende i perioden 1. juni – 30. september) og restferien på 7 dager. Hovedferien på 18 dager vil det være vanskelig for arbeidsgiver å styre da dette krever samtykke fra medarbeidere. Restferien kan arbeidsgiver plassere til andre tider av året, så lenge det legges til rette for at medarbeidere kan avvikle alle syv dagene samlet om ønskelig.
Det er viktig å merke seg at selv om arbeidsgiver har styringsretten her, så kan det oppleves uheldig og lite ønskelig for medarbeidere å pålegges ferie da de ikke kan reise noe sted grunnet koronasituasjonen. Vi oppfordrer derfor til å søke å komme til enighet med medarbeidere om uttak av ferie, men dersom enighet ikke oppnås ligger den endelige beslutningen hos arbeidsgiver.

Spørsmål fra Tronrud Engineering: I fabrikken her i Moss har vi store fastmonterte maskiner.
Ved reparasjon av disse må vi bruke autorisert personell fra leverandøren i Sverige.
Vi er nå i en situasjon der leverandøren ikke vil sende personell til Norge fordi de sier det er usikkert om personell kommer inn i Norge, eventuelt at de må rett i karantene i 14 dager før de kan påbegynne arbeidet.

At man opplever driftsstans på grunn av dette er selvfølgelig svært kritisk.

Er det riktig at leverandøren ikke kan sende personell som må i karantene eller finnes det en utvei her?

Svar fra NHO: Hei! Dette er et spørsmål det er vanskelig å svare generelt på. NHO forsøker å hjelpe medlemmer med slike situasjoner så langt det lar seg gjøre. Jeg tar kontakt med dere direkte for å følge opp. Det er viktig at vi forsøke å holde de arbeidsplassene vi kan i gang.

Spørsmål 7 fra anonym: Vi gir jo klar beskjed til de som føler seg syke – at de skal bli hjemme. Kan jeg «beordre» andre i virksomheten til å gjøre jobben den syke skulle ha gjort?

Svar fra BDO: Hei og takk for spørsmålet! Dette blir et spørsmål om hvor langt arbeidsgivers styringsrett gjelder. Høyesterett har uttalt seg om spørsmålet i en sak hvor de sier følgende; «Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.» Også her oppfordrer vi virksomheten og de ansatte til å finne gode løsninger i en vanskelig tid.

Spørsmål 6 fra anonym: Kan en ansatt nekte å utføre tjenester hjemme hos noen, pga. Corona frykt? Håndverker tjenester.

Svar fra BDO: Hvis den ansatte ikke er i en definert risikogruppe kan vedkommende ikke uten videre nekte å utføre sine arbeidsoppgaver. Her oppfordres det til å finne gode løsninger i samarbeid med arbeidsgiver og kunde. Hvis man er i en risikogruppe som er redd for å bli smittet har man ikke automatisk rett til sykepenger ved fravær.

Svar fra NAV: Hei! Man har ikke automatisk rett til sykepenger for å unngå smitte. Personer i risikogruppene oppfordres til å snakke med arbeidsgiveren sin om mulighet for fjernarbeid og videomøter.
https://www.nav.no/…/privatperson-hva-gjelder-i-min…

Spørsmål fra Tronrud Engineering og flere andre MIN medlemsbedrifter: Vi har behov for arbeidskraft med industri kompetanse. Hvordan kan NAV bistå oss med dette behovet?

Svar fra NAV: Hei og takk for spørsmålet.
NAV har i dag egne ansatte, markedskontakter, som jobber med å hjelpe bedrifter med rekruttering. Markedskontaktene kan hjelpe til med å lyse ut stillingen eksternt på arbeidsplassen.nav.no (NAV sin side for ledige stillinger). De kan også hjelpe til med å søke i NAV sin CV-database for å se om det er noen arbeidsledige der med de rette kompetansen til den ledige stillingen/stillingene.

NAV Mosseregionen har også opprettet et eget telefonnummer, 40105208 for arbeidsgivere der de kommer i direkte kontakt med markedskontaktene. Telefonnummeret er betjent fra 09:00 til 14:30 mandag til fredag. Hvis arbeidsgivere har behov for arbeidskraft så er bare å ta kontakt her, så skal vil hjelpe til på best mulig måte. Her kan også arbeidsgivere få svar på generelle spørsmål rundt permittering, dagpenger og så videre.

Mitt telefonnummer er 41305695, bedrifter som har spørsmål rundt dagens situasjon eller behov for arbeidskraft kan også ta kontakt her.

Mvh
Johan – Markedskontakt NAV Moss

https://www.nav.no/…/rekruttering-og-inkludering-i-ost…

Spørsmål 5 fra anonym: Hva betyr det egentlig at min virksomhet kan føre et evt. Underskudd i 2020 mot et overskudd i 2019, og hvilken effekt vild et egentlig ha for min virksomhet likviditet og resultatmessig?

Svar fra BDO: Hei og takk for spørsmålet. Regjeringen vil innføre en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd de to foregående år. Et slikt tiltak ble også innført under finanskrisen i 2008. Det blir adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Ordningen omfatter kun bedrifter som har gått med overskudd i 2018 eller 2019 og gjelder kun aksjeselskaper, ikke personlig næringsdrivende. Tilbakeføringen av underskudd skal skje automatisk i forbindelse med ligningen I praksis får du ikke glede av dette før i 2021, når skatteoppgjøret for 2020 er klart. Vi har etterlyst tiltak knyttet til selskapsskatt for 2019, som forfaller i 2020.

-Bare en liten tilleggskommentar: Likviditetseffekten vil derfor først komme i 2021.

Spørsmål 4 fra anonym: Hvilken type faste kostnader er det tenkt at den siste «pakken» skal dekke?

Svar fra NHO: Hei! Denne uken jobber NHO, LO og Virke sammen med Finansdepartementet og Finans Norge for å finne frem til en løsning på dette. De overordnede prinsippene ble presentert nå på fredag, neste fredag presenteres flere detaljer om innretning på direktebidrag til bedrifter, hvilke kostnader som kan dekkes og hvordan.

Spørsmål 3 fra anonym: Hvis en bedrift har bestilt oppussing av noen kontorer, men må nå permittere – kan de avbestille oppussingen hos håndverkeren med ref. til corona krisen og force majeure?

Svar fra BDO: Hei og takk for spørsmålet! Vi har skrevet en artikkel om force majeure som du gjerne kan lese her. https://www.bdo.no/…/10-sp%C3%B8rsmal-og-svar-om-force…
Det første som må vurderes er hva som står i avtalen om force majeure. Dersom det ikke er omtalt vil det være den alminnelige force majeure-regelen som gjelder og denne kan variere fra ulike rettsområder.
Det må vurderes konkret om det foreligger en slik hindring som umuliggjør oppfyllelse av kontrakten. En frivillig avslutning av kontrakten uten at dette bunner i pålegg fra myndighetene, anses ikke som force majeure.
Hvorvidt kontrakten må oppfylles på et senere tidspunkt må også vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Ansvarsfrihet forutsetter at det ikke er mulig å overvinne hindringen. Når hindringen ikke lenger eksisterer vil oppfyllelsesplikten gjenoppstå, men bare hvis forpliktelsen fortsatt kan være mulig å oppfylle gitt den tid som er gått.

Spørsmål 2 fra anonym: Hva må til for at en arbeidsgiver kan permittere med 2 dagers varsel idag?

Svar fra BDO: Hei og takk for spørsmålet! Koronasituasjonen var uforutsett og akutt for to uker siden, men er ikke nødvendigvis det lenger. Vi anbefaler at dere har en god begrunnelse hvis 2-dagers varslingsfristen skal brukes fremover, istedet for ordinær frist på 14 arbeidsdager.

2-dagersfristen kan kun benyttes i tilfeller med akutt arbeidsbortfall – og det må i alle tilfeller gjøres individuelle vurderinger. Dersom arrangementer/oppdrag/avtaler/kontrakter bortfaller umiddelbart kan det fremdeles være grunnlag for å bruke 2-dagers frist.

Svar fra NHO: Hei! NHO er kjent med at enkelte tillitsvalgte hevder at permittering som følge av driftsproblemer knyttet til korona-pandemien generelt ikke gir grunnlag for 2 dagers frist, eller at de har fått beskjed fra sitt forbund om at det er 14 dagers frist som er gjeldende og er bedt om å presisere dette i protokoll lokalt. NHO vil understreke at en generell holdning om at 2 dagers fristen ikke kommer til anvendelse ikke er i tråd med Hovedavtalen. NHO understreker videre at partene lokalt plikter å ha reelle drøftelser om hvilken frist som er rett ut fra den faktiske situasjonen i hver enkelt virksomhet.

Dersom bedriften oppfatter at de tillitsvalgte følger en overordnet retningslinje uten reelle drøftelser, ber vi om at dette meddeles din landsforening.
Eksempler på at to dagers fristen kan komme til anvendelse kan være at det oppstår akutt råvaremangel, at oppdrag kanselleres eller utsettes, at serveringssteder o.l. helt eller delvis lukkes som følge av tiltak fra myndighetene grunnet virusutbruddet.

Bedriften må huske på å overholde reglene om forutgående drøftelser med tillitsvalgte. Bedriften og de lokale partene kan bli enige om hvordan den enkelte skal varsles (intranett eller oppslag på annet vis), men blir man ikke enige, må den enkelte gis skriftlig varsel.

Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet, se nærmere om dette på nav.no.

Spørsmål 1 fra anonym: Når kan en som meldte seg permittert forrige uke, forvente å få utbetalt dagpenger?

Svar fra NAV: Fra og med ettermiddag mandag 30.3 gjør NAV det mulig å søke om forskudd på dagpenger. Ordningen gjelder for de som har blitt permitterte og arbeidsledige. Den gjelder derimot ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, for denne gruppen jobber regjeringen videre med å finne en løsning.

De som ber om forskudd innen fredag 3. april får penger på konto innen 8 april (altså onsdag i påskeuken).

Vil du ha forskudd, må du:
– ha søkt om dagpenger
– fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger
– søke om forskudd (merk at ordningen først åpner opp på ettermiddagen mandag 30.3.)

https://www.nav.no/…/du-kan-soke-om-forskudd-pa…

Mvh
Johan – Markedskontakt NAV Moss

You might be interested in …