KVU for kryssing av Oslofjorden – høringssvar fra Moss Industri- og Næringsforening

KVU for kryssing av Oslofjorden – høringssvar fra Moss Industri- og Næringsforening

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) organiserer 120 store og små bedrifter i Mosseregionen. Foreningens formål er å være talerør for næringslivets interesser.

Mosseregionen er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører næringsliv og befolkning. Livssyklusen for bedrifter blir stadig kortere. Dette stiller skjerpede krav til nyetableringer, flytting av bedrifter til regionen og god tilretteleggelse for vekst og utvikling i de bedrifter som allerede i dag er her. Gode bomiljøer og godt tjenestetilbud er viktig i konkurransen om attraktive arbeidstagere, og dermed også for lokalisering og konkurransekraft for bedrifter. Skal vi lykkes med dette, ser vi behov for en større region hvor arbeidsmarkedet utvides, og hvor sterkere klynger av bedrifter kan utvikles. Det synes klart at en fjordkryssing Moss – Horten gir størst nytte for trafikantene og bidrar mest til den ønskede regionforstørring. Et viktig moment er også at denne løsningen effektivt avlaster E18 gjennom Oslo.

En utvidet region betyr et større nedslagsfelt for bedriftene og et bredere arbeidsmarked både for arbeidskraften og for bedriftene. Næringslivet på begge sider av Oslofjorden har sterke fellestrekk og et betydelig uforløst potensial for samarbeid. Dette krever bedre, raskere og sikrere kommunikasjon og transport for gods og arbeidskraft over Oslofjorden. Vi mener at det er helt avgjørende, for å oppnå ønsket effekt av fjordkryssingen, at det skjer så langt sør i fjorden som det KVU’en legger opp til.

MIN støtter således KVU’ens hovedkonklusjon om videre utredning av fast forbindelse i Moss-Horten korridoren og ber om at arbeidet igangsettes snarest.

Den er ønskelig at den faste forbindelsen gir plass for både vei og jernbane. Dersom det ikke er økonomi eller vilje til å sikre også en jernbaneforbindelse, anser MIN en tunnel som et godt alternativ for å begrense påvirkningene på følsomme naturområder. Det er grunn til å minne om at et av Mosseregionens viktigste fortinn i konkurransen om attraktive bedrifter og arbeidskraft er nettopp regionens kystnære kulturlandskap og friområder. En bro over Mossesundet vil dramatisk forringe utviklingsmulighetene for nøkkelbedrifter som blir liggende innenfor broen. En langtunnel, som sikrer en god veiforbindelse Moss – Horten, uten å skade miljøkvalitetene og avsperring av Mossesundet, synes å være et godt kompromiss.

På kort sikt støtter MIN at RV 19 legges i tunnel slik at fergetrafikken gjennom Moss sentrum fjernes. Inntil en fergefri forbindelse Moss – Horten er etablert må det sikres større ferger og hyppigere avganger.

Moss Industri- og Næringsforening 03.02.2015
(Sign.)
Widar Salbuvik
For styret