Telenor Eiendom – Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden

Telenor Eiendom – Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden

Telenor Eiendom ønsker å komme med en høringsuttalelse da det bro-alternativ som er beskrevet mellom Moss og Horten vil kunne påvirke den eiendom og den virksomhet vi har på Jeløya.

Jeløy Radio ble besluttet etablert som kortbølgesender i 1928 og kom i virksomhet fra 1930. Den var de neste 70 årene en sentral del av Norges kommunikasjon med utlandet; inkludert den omfattende norske skipsfarten. Som et svært viktig monument over norsk kommunikasjonshistorie er derfor Jeløy Radio en del av Telenors lovpålagte verneplan som er utarbeidet i samarbeid med Riksantikvaren.

Telenor har hele tiden vært opptatt av å forvalte vår eiendom i tråd med landskapsvernets interesser. For ca. 20 år siden åpnet Telenor sin 400 mål eiendom som del av landskapsvernet på søndre Jeløy, nettopp for å gjøre disse unike områdene tilgjengelig for rekreasjon for allmenheten.

Bygningsmassen og de tekniske installasjonene er som nevnt vernet, men Telenor har vært opptatt av å ta vare på ved å videreutvikle driften av eiendommen. Jeløy Radio ble derfor åpnet som hotell og konferansesenter i 1997, og stedet er etablert som et viktig verktøy i utviklingen av Telenor.

Ledig kapasitet brukes til å betjene andre bedrifter, organisasjoner og privatpersoner, slik at Jeløy Radio er å regne som en betydelig reiselivsaktør i regionen.

Telenor ønsker derfor å understreke at det bro-alternativet som er beskrevet i konsekvensutredningen vi få svært negative konsekvenser med tanke på de verneinteresser som er knyttet til Jeløya Radio både med tanke på landskapsvernet og den lovpålagte verneplanen som Jeløy Radio er en del av. Slik bro-alternativet er utformet i utkastet, vil det også forringe Jeløy Radio som verktøy for konsernets utvikling og som reiselivsbedrift.

Telenor verdsetter at man gjennom en slik utredning har fokus på videreutvikling av Mosseregionen med tanke med samhandling med andre regioner på begge sider av fjorden. Det vil også være viktig for videre bruk og utvikling av virksomheten på Jeløy Radio. Vi har her samme tilnærming som Moss Industri- og Næringsforening (MIN) – og det høringssvar som den organisasjonen har kommet med:

«Mosseregionen er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører næringsliv og befolkning. Livssyklusen for bedrifter blir stadig kortere. Dette stiller skjerpede krav til nyetableringer, flytting av bedrifter til regionen og god tilretteleggelse for vekst og utvikling i de bedrifter som allerede i dag er her. Gode bomiljøer og godt tjenestetilbud er viktig i konkurransen om attraktive arbeidstagere, og dermed også for lokalisering og konkurransekraft for bedrifter.

Skal vi lykkes med dette, ser vi behov for en større region hvor arbeidsmarkedet utvides, og hvor sterkere klynger av bedrifter kan utvikles. Det synes klart at en fjordkryssing Moss – Horten gir størst nytte for trafikantene og bidrar mest til den ønskede regionforstørring. Et viktig moment er også at denne løsningen effektivt avlaster E18 gjennom Oslo.

En utvidet region betyr et større nedslagsfelt for bedriftene og et bredere arbeidsmarked både for arbeidskraften og for bedriftene. Næringslivet på begge sider av Oslofjorden har sterke fellestrekk og et betydelig uforløst potensial for samarbeid. Dette krever bedre, raskere og sikrere kommunikasjon og transport for gods og arbeidskraft over Oslofjorden.

Vi mener at det er helt avgjørende, for å oppnå ønsket effekt av fjordkryssingen, at det skjer så langt sør i fjorden som det KVU’en legger opp til.

MIN støtter således KVU’ens hovedkonklusjon om videre utredning av fast forbindelse i Moss-Horten korridoren og ber om at arbeidet igangsettes snarest.

Den er ønskelig at den faste forbindelsen gir plass for både vei og jernbane. Dersom det ikke er økonomi eller vilje til å sikre også en jernbaneforbindelse, anser MIN en tunnel som et godt alternativ for å begrense påvirkningene på følsomme naturområder. Det er grunn til å minne om at et av Mosseregionens viktigste fortinn i konkurransen om attraktive bedrifter og arbeidskraft er nettopp regionens kystnære kulturlandskap og friområder.

En bro over Mossesundet vil dramatisk forringe utviklingsmulighetene for nøkkelbedrifter som blir liggende innenfor broen. En langtunnel, som sikrer en god veiforbindelse Moss – Horten, uten å skade miljøkvalitetene og avsperring av Mossesundet, synes å være et godt kompromiss.

På kort sikt støtter MIN at RV 19 legges i tunnel slik at fergetrafikken gjennom Moss sentrum fjernes. Inntil en fergefri forbindelse Moss – Horten er etablert må det sikres større ferger og hyppigere avganger.»

  1. februar 2014

Oddvar Hesjedal

Administrerende direktør

Telenor Eiendom