Industriens betydning

I forkant av kommunevalget fikk Moss Industri- og Næringsforening møte de fleste av byens politiske partier og arbeidsgruppene som utformet de respektive partiers programmer. Vi møtte åpenhet, interesse og engasjement. Nyttige og positive møter har bekreftet inntrykket av at vi har et politisk miljø med forståelse for næringslivets behov. Skåret i gleden er at mange gir uttrykk for at den produserende industri er i ferd med å bli avviklet til fordel for såkalte «kompetansearbeidsplasser».

Det er en realitet at store deler av den tradisjonelle industri er nedlagt de siste 10 – 20 årene. Å omtale arbeidsplassene i regionens industri som det motsatte av kompetansearbeidsplasser, er imidlertid skivebom. Industrien har vært, og er fortsatt, den mest avanserte og kompetente del av regionens næringsliv. Den har vært gjennom kontinuerlig omstilling, automatisering, digitalisering og internasjonalisering over en årrekke. Når omstilling er blitt et slagord i den politiske debatt denne sommeren, trekkes det på smilebåndene rundt om i bedriftene. Den politisk styrte offentlige sektor har en lang vei å gå for å matche omstillingsevnen i næringslivet.

Statistikken fra 70-tallet og frem til i dag viser at industrisysselsettingen har sunket, mens privat tjenesteyting har steget. Den ene er halvert og den andre er doblet. Det er lett å tolke dette dithen at industrien har mistet sin betydning, og at det nå er «hårklipp» som gjelder. Som vanlig med statistikk må man bakom tallene for å få en riktig tolkning. Næringslivet har over en årrekke drevet «outsourcing» og spesialisering. Det betyr at dagens bedrifter ikke lenger har egen vedlikeholdsavdeling, rengjøringsfolk og vaktmannskaper. Mange kjøper også regnskapstjenester og kantinetjenester utenfra. Det betyr at industrien over en årrekke har skapt et tjenesteytende næringsliv rundt seg. Det er færre som er ansatt direkte i industrien, men desto flere som er avhengige av industriens kjøp av tjenester. Vi regner litt enkelt at en industriarbeidsplass i dag kan ganges med 4, mens det tidligere var riktigere å bruke 2-gangeren. Forståelse for industriens behov må starte med å erkjenne dens betydning.

Store konflikter mellom næringslivets behov og andre tungtveiende samfunnsinteresser er sjeldent. Næringslivet må imidlertid høres og de langsiktige interesser og behov må tas på alvor enten det er samferdsel, sentrumsutvikling eller havnesaken som står på agendaen.

You might be interested in …