Høringsuttalelse Moss havn

Styret i Moss Industri- og Næringsforening har i dag sendt inn høringsuttalelse i forbindelse med områderegulering for Moss havn. Foreningen har hatt en omfattende dialog med havnen og dens brukere og mener vi har solid ryggdekning hos våre medlemsbedrifter for vårt syn på reguleringen for havnen. Den formelle uttalelse er gjengitt nedenfor.

Moss Industri- og Næringsforening representerer over 100 medlemsbedrifter i Mosseregionen. Et stort antall av disse er faste brukere av Moss Havn. For flere er havnen en integrert del av bedriftens logistikk og dermed avgjørende for kostnadsnivå og konkurransekraft. Flertallet av de bedrifter som håndterer fysisk gods er brukere av havnen.  

Regionens bedrifter konkurrerer i nasjonale og internasjonale markeder med sterkt marginpress. Mosseregionen er sentralt beliggende, men har samtidig betydelige transportdistanser til både kunder og leverandører. Effektiv, miljøvennlig og rimelig transport er avgjørende for bedriftenes konkurranseevne og utvikling. 

Moss Havn er i seg selv en betydelig bedrift, og dens rammebetingelser bør ivaretas. For Moss Industri- og Næringsforening er konkurransekraften for det regionale næringsliv det sentrale. En velfungerende havn er avgjørende for den samlede næringsstruktur i regionen. Regionens bedrifter utgjør i dag en effektiv næringsklynge med potensial for å trekke nye etableringer hit. Spesielt vil havnen ha stor betydning for en vellykket utvikling av de nye næringsområder i regionen som eksempelvis Vanem. Svekkelse av den tradisjonelle vareproduserende industri har gjort regionen mer sårbar. Enhver svekkelse av det totale tilbud av tjenester, herunder logistikkleverandører som Moss Havn, vil eskalere en negativ utvikling.

Foreningen har i forbindelse med fremleggelse av planprogrammet for havnen hatt en omfattende dialog med sine medlemsbedrifter for å kartlegge deres behov for havnetjenester, og i hvilken grad de ulike skisser til utvikling av havnen vil medføre muligheter eller trusler for deres virksomhet. En klar konklusjon er at Moss Havn er en viktig ressurs for våre medlems­bedrifter. Det som også kommer klart frem, er at havnen vil spille en nøkkelrolle for fremtidige etableringer, – spesielt for å kunne håndtere enheter som er for store og tunge for veitransport. Dette gjelder ikke bare offshoreindustrien, men i enda større grad fremtidige leveranser til produksjon av fornybar energi.

Mosseregionen har et næringsliv med underleverandører, som i kombinasjon med beliggenhet og infrastruktur, gjør den til en av de aller mest attraktive regioner i landet for etablering av ny industri og nytt næringsliv for øvrig. Moss Havn har således en nøkkelrolle for å skape nyetableringer og nye arbeidsplasser. En nedbygging av Moss Havn vil medføre uopprettelig skade for regionens attraktivitet for næringslivet. 

Den planlagte utvikling av Moss sentrum medfører at Moss Havn må avgi arealer i nord til jernbane og boligutvikling. Dagens fasiliteter vil da ikke være i stand til å møte fremtidens krav til moderne havnedrift. Infrastrukturen krever uansett modernisering og utvidelser for å fungere tilfredsstillende. Moss Industri- og Næringsforening ser det som avgjørende å utvide havnen til minimum alternativ 2B. Det bør, etter vår oppfatning, være rom for å øke arealet i tråd med alternativ 3. Dette vil gi rom for fremtidig aktivitetsvekst uten at ulempene for byen og miljøet synes nevneverdig økt. Det er snarere større muligheter for å skjerme naboene for støy og innsyn med den ekstra plass som alternativ 3 vil gi. 

For næringslivet er det viktig at regionen er attraktiv å bo i. Mosseregionen opplever imidlertid større vekst i antall innbyggere enn i antall arbeidsplasser. Dette presser frem økt utpendling med større reiseaktivitet, miljøbelastning og tidspress på familiene. Foreningens ønske om å sikre gode rammebetingelser og vekst i antall arbeidsplasser er således bygget på en avveining mellom bokvaliteter og næringsvirksomhet. Det er således ingen interessemotsetning mellom bedrifter og innbyggere. 

Moss Industri- og Næringsforening støtter derfor et vedtak som sikrer at man snarest kan komme i gang med nødvendige utredninger som igjen skal gi beslutningsgrunnlag for våre politikere. Næringslivet kan innenfor en kortere tidshorisont leve med alternativ 2B, men vi ber om at man overveier også alternativ 3. En senere utvidelse av alternativ 2B til alternativ 3 gir, så langt vi er informert, både tekniske og økonomiske utfordringer. Det må derfor tenkes langsiktig. Vi visste ikke for 20 eller 50 år siden hvilket næringsliv vi har i dag. Like lite vet vi i dag hva fremtidige generasjoner i Mosseregionen skal ha som levebrød. 

På kort sikt kan det stilles spørsmålstegn ved økonomien av en omlastning fra skip til bane. Dersom miljøutfordringene skal tas på alvor, må havnen også legges til rette for slik omlastning.  

Langsiktig tenkning og ansvar for fremtiden tilsier å sikre en konkurransedyktig og fleksibel havn.

WS:10.2.2016

You might be interested in …