Moss havn igjen

For oss som ønsker en by med et variert, fremtidsrettet og sterkt næringsliv, er kjøret mot havna en trist opplevelse. I et samfunn hvor sosiale medier har demonstrert sin effektivitet som omkamparena, er det ikke kvalitet i argumentene som gir tyngde, men snarere volum, enkle resonnementer og gjentagelser.

Det debatteres en utvidelse av havnen. Mer riktig er en flytting av havnen. På grunn av arealbehov til ny jernbanestasjon, nye veier og en helt ny bydel vil dagens havn måtte flyttes sydover. Det er i liten grad havnen, men andre gode formål som utløser behov for å opparbeide nye havnearealer.

Havnen må settes i en større sammenheng. Det argumenteres med at fremtidens næringsliv blir «kunnskapsbasert og digitalt». IT-næringen er i vekst i hele verden, også i vår region. Det er en viktig og positiv utvikling. Men dersom regionen vår også i fremtiden skal tilby relevant arbeid for mennesker med vidt forskjellige forutsetninger, trenger vi det vareproduserende næringsliv. En havn er nødvendig for ethvert produkt som er større enn hva som går på en lastebil.

Det vareproduserende næringsliv er under konstant internasjonalt kostnadspress. Den kostnadsmessige og strategiske fordel som ligger i å ha tilgang til sjøtransport må ikke undervurderes. Det å motarbeide Moss havn er i realiteten å svekke både det nåværende, og det fremtidige næringsliv. Vi vet ikke i dag hva næringslivet skal produsere i fremtiden. Det vi vet med stor sikkerhet er at vi også i fremtiden vil ha behov for produkter som er større enn hva som kan fraktes med en lastebil.

Erstatning for de arealer Moss havn avgir til jernbane og byutvikling, har vært en av forutsetningene for den valgte jernbaneløsning. Dersom vi ikke sikrer Moss havn erstatningsarealer eller vi nedbygger disse med boliger, fatter vi en irreversibel beslutning med konsekvenser for kommende generasjoner. Dette er derfor ikke en debatt om utvidelse av havnen, men et spørsmål om Mosseregionen også for kommende generasjoner skal legge til rette for et mangfoldig tilbud av kortreiste arbeidsplasser.

De som bruker miljøaspekter som argumenter mot havnen, mener de eier den etiske side av saken. Det er også et etisk spørsmål om vi har rett til å frata fremtidige generasjoner tilgang til et godt og variert tilbud av arbeidsplasser.

You might be interested in …