Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening |

Nyheter og blogg

Moss sentrum og netthandel

Tradisjonelt har vi sett på de bilbaserte kjøpesentrene utenfor bykjernen som den fremste trussel for sentrums utvikling og attraktivitet. Mye tyder på at de som i dag regner seg som konkurrenter, i fremtiden vil få en felles trussel, nemlig netthandel. Netthandel utgjør foreløpig en ganske liten andel av den samlede[…]

Er minstelønn en god idé?

Det pågår en debatt om almenngjøring av Riksavtalen mellom partene i arbeidslivet. Fagbevegelsen har fått aksept for at man fra årsskiftet skal lovfeste en minstelønn på nivå med det som ligger i tariffavtalene. De ansatte er åpenbart tjent med en avtalt minstelønn, men mange vil tenke at arbeidsgiverne vil være[…]

Et mangfoldig lokalt næringsliv

Forleden samlet et rekordstort antall medlemmer i Moss Industri- og Næringsforening seg på «et av byens hoteller» for å delta i den fjerde i en serie bedriftspresentasjoner. Så langt har 16 toppledere presentert sine respektive bedrifter for en lydhør forsamling. Det er tydelig at behovet for å lære om det[…]

Stortingskomiteer og litt «superenkel forskning»

I Moss har vi aktivister som, svært fortjenstfullt, er bekymret over at byens samferdselsprosjekter beslaglegger for mye av Statens ressurser. Andre deler av landet har slett ikke slike skrupler. Der bruker man effektivt sine stortingspolitikere til å hente hjem ulike fordeler. Stortinget har dermed blitt en kamparena hvor representanter fra[…]

Svar til Bedre Byutvikling

I Byavisa den 11. oktober imøtegår Jonathan Parker mine synspunkter i samme avis den 16. august. Det ramses opp en rekke fordeler ved en alternativ jernbanetrasé og stasjonsplassering. Mye av dette kan være riktig, men det må være en varsellampe at Basartaket nå er avskrevet også i en alternativ utredning.[…]

Innlegg nummer 100, en stor takk og en liten presisering

Gjennom to år har jeg fått lov å levere 100 innlegg til denne spalten i Byavisa. I den forbindelse er det på sin plass å takke for avisens velvilje og for et overveldende antall hyggelige tilbakemeldinger fra leserne. Det er blitt mange telefoner, eposter og kaffekopper med folk som er[…]

La oss forene alle gode krefter for å løse Riksvei 19

Det er helt usedvanlig mange aktører på banen og et stort engasjement for utviklingen i Moss. Engasjement og innsats er selve gullstandarden for den gode byutvikling. Noe av engasjementet er imidlertid lite konstruktivt ved at det kommer for sent eller det bærer preg av manglende dannelse og personlig markeringsbehov. Det[…]

Profitører og slikt

Valget er bak oss og den aller skarpeste retorikken kan forhåpentlig legges i skuffen. Vi får med jevne mellomrom såkalte «nyord» når aktuelle fenomener skal beskrives og språket må moderniseres for å henge med. I år bør ordet «velferdsprofitør» være den lokale vinner av prisen for det mest bemerkelsesverdige nye[…]

Næringslivets plass i byutviklingen

Heldigvis argumenteres det fra stadig flere hold for at Moss ikke må utvikles til en soveby for Oslo. Det er åpenbare grunner for dette, og således lite kontroversielt. Det er derfor overraskende at tilretteleggelse for arbeidsplasser ikke får en større plass i byutviklingsdebatten. Det diskuteres kafeer, grønne lunger, utsikt og[…]

Hva skaper en god byutvikling i Moss?

De mest nyttige og konstruktive debattene i Moss kunne handlet om hvordan vi i fellesskap kan utvikle byen, og spesielt sentrum, i en retning som skaper den gode by for innbyggerne. Når dette ikke er tilfellet skyldes det blant annet at viktige grupper som gårdeiere og utviklere, holder trygg avstand[…]