Om MIN

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for næringsdrivende i Mosseregionen. Vårt formål er å jobbe for å fremme næringslivets interesser og sikre bedriftenes behov overfor lokale og sentrale myndigheter og andre relevante aktører. Kort sagt er vi til stede for å gjøre tilværelsene litt mer smidig for medlemmene våre.

Vårt slagord er ”Fra en stolt historie mot en lovende fremtid!» Det sitter fortsatt mye industrikompetanse i ryggmargen i næringsliv, politikk og folk flest i Moss. Vi ønsker en utvikling hvor forholdene legges til rette for vekst og lønnsomhet i eksisterende næringsliv samtidig som det utvikles nye næringer med stort potensiale for verdiskapning.

Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak til store internasjonale konsern. I tillegg har vi noen offentlige virksomheter blant medlemmene våre, samt en rekke personlige medlemmer. Regionens politikere inviteres alltid til foreningens møter.

Ved inngangen til 2015 har MIN ca. 120 bedriftsmedlemmer og 35 personlige medlemmer.

Hva jobber vi med?

Moss Industri- og Næringsforening engasjerer seg i saker som bidrar til verdiskapning og vekst i Mosseregionen. Foreningen jobber for å få flere arbeidsplasser både i nyetablerte og i eksisterende bedrifter, samt saker som bedrer den enkelte bedrifts produktivitet og lønnsomhet. Mosseregionen har mange naturgitte fordeler som ideell beliggenhet ved havn, E6 og jernbane. Tilgangen på kompetent arbeidskraft er også god. Vi ser et stort potensial i å sysselsette denne innad regionen fremfor at den pendler ut.

Vi lever i en åpen økonomi og må forholde oss til hurtig endrede rammebetingelser, internasjonal konkurranse og skjerpede miljøkrav. Vi arbeider aktivt for å øke medlemmenes forståelse av makroøkonomi, markedstrender og øvrige parametere som er avgjørende for konkurransekraft og bærekraft i næringslivet.

Regionens næringsliv er avhengig av at det politisk fattes næringslivsvennlige beslutninger og at det administrativt ytes effektiv service. Moss har historisk hatt politikere med kunnskap om og forståelse for næringslivets behov og betydning. De siste ti-årene er det gradvis blitt mindre vilje til å tenke langsiktig på næringslivets behov, herunder sikring av attraktive næringsarealer, utviklingsmuligheter for havn, kaifronter og infrastruktur. For Moss Industri- og Næringsforening er det en høyt prioritert oppgave å holde tett dialog med politikerne for å skape forståelse for næringslivets langsiktige behov.

Foreningen har også satt finansiering av tidligfase bedrifter og forretningsideer på agendaen. Det er en betydelig evne til innovasjon og nyskapning i regionen, men det er en beklagelig erkjennelse at de fleste kjemper med å finansiere sine ideer i den tidligste fasen. Den fysiske avstand til kapitalmarkedene er ikke stor, men man har ikke greid å synliggjøre forretningsideer i tilstrekkelig grad til at de nasjonale og internasjonale finansieringskilder har fattet interesse. Samtidig investeres en for høy andel av den lokale risikokapital i finansielle produkter og utenfor regionen. Det er, etter vår oppfatning, nødvendig å snu denne utvikling dersom Mosseregionen skal sikres nyetableringer og vekst i fremtiden.

Moss Industri- og Næringsforening arbeider på flere plan. Våre aktiviteter inkluderer:

  • Møter med kommuneadministrasjonen, den politiske ledelse og partier, andre viktige samfunnsaktører, samt publikum for å promotere og ivareta næringslivets interesser. Eksempelvis har MIN det siste halvåret holdt foredrag for de fleste politiske partiene i Moss, og gitt innspill til valgprogrammene for perioden 2015-2019.
  • Høringsuttalelser og avisinnlegg i aktuelle saker, innspill til kommuneplaner og handlingsprogram og deltagelse i en rekke samarbeidsfora for samferdsel.
  • Deltagelse på andre møter og seminarer som gir mulighet for å fremme næringslivet i Mosseregionen sine interesser.
  • Arrangere tematiske medlemsmøter med spennende og aktuelle foredragsholdere og meningsfylte diskusjoner.
  • Bistå enkeltbedrifter i næringspolitiske saker.
  • Rekruttering av nye medlemmer. MIN skal være et tydelig talerør for næringslivet i Mosseregionen. Med flere medlemmer bak oss får vi større gjennomslagskraft for våre synspunkter.

 

Våre viktigste fanesaker er:

Infrastruktur

Velfungerende infrastruktur er en forutsetning og en viktig drivkraft for regional næringsutvikling. Dette involverer langt mer enn reduserte transportkostnader. Erfaring viser at vellykkede kommunikasjonsknutepunkter tiltrekker både bedrifter og menneskelig kapital. Det stimulerer til samarbeid mellom bedriftene og utvikling av komplementære næringer. Moss har en meget attraktiv beliggenhet, men den kan kun utnyttes til sitt fulle potensial dersom infrastrukturen i regionen fungerer tilfredsstillende. Tidligere har MIN vært pådriver for utbyggingen av E6 gjennom Østfold og etablering av Rygge sivile lufthavn. Nå utgjør vi en viktig stemme til støtte for utvikling av Moss havn, tunnelløsning for havnetrafikken gjennom Moss sentrum, utbygging av jernbanen, samt en fremtidig fergefri kryssing av Oslofjorden.

MIN er opptatt av at de store infrastrukturprosjekter som ligger foran oss gjennomføres uten unødig ulempe for sentrumshandel og annen næringsvirksomhet, og med respekt for det kulturlandskap og miljø som gjør regionen til et attraktivt sted å bo for den arbeidskraft regionene og næringslivet er avhengig av.

Arbeidsplasser

Vi ser ofte uttrykket «kompetansearbeidsplasser» brukt som betegnelse på hva regionen trenger. Dette skaper et fullstendig feilaktig inntrykk av både historie og nåtid. Historisk har Moss vært preget av en teknisk meget avansert industri med evne til å utvikle internasjonalt anerkjente produkter for eksportmarkedene. I dag er den vareproduserende industri under press og kan stå i fare for å miste den kritiske masse som skal til for å fungere som et industrielt miljø eller klynge. God infrastruktur, herunder fergefri fjordkryssing, vil øke det geografiske nedslagsfelt for næringslivet og kompensere for dette.

Moss er en by i omstilling. Siden 1970 – tallet er 4000 industriarbeidsplasser tapt, og denne sysselsettingen i regionen er stort sett blitt erstattet med arbeidsplasser i offentlig sektor, varehandel og privat tjenesteyting. Vi mener regionen trenger ulike typer arbeidsplasser slik at alle som bor her eller vil flytte hit finner relevant arbeid uten å måtte belastes med tidkrevende pendling.

MIN var i 2007 initiativtager sammen med Moss kommune og Sparebank 1 Østfold Akershus til opprettelsen av næringsutviklingsselskapet Mosseregionens Næringsutvikling (MNU). Formålet er å trekke nye virksomheter til regionen, men også å jobbe med utvikling hos eksisterende bedrifter. Analyser som er gjort av MNU viser at de næringsområdene i Mosseregionen hvor det er størst mulighet for verdiskapning og vekst er innenfor maritim/logistikk, olje/gass og helse.

MIN samarbeider tett med Mosseregionens Næringsutvikling (www.mnu-as.no) om å nå disse målene.

Kompetanse

Foreningens viktigste oppgave er å tale næringslivets sak i samfunnsdebatten. Dette forutsetter at vi har kompetanse, troverdighet og legitimitet. MIN har som mål vi og våre medlemmer til en hver tid skal være godt oppdatert på status og utviklingstrekk innenfor aktuelle næringer, rammebetingelser og politikk.

Dette klarer vi kun gjennom å ha tett samarbeid med medlemsbedriftene våre og en innlevelse i deres situasjon. For å tilegne oss faktakunnskap og oversikt arrangerer MIN normalt 9 medlemsmøter i året hvor vi inviterer aktuelle foredragsholdere. Etter foredraget er det alltid satt av rikelig med tid til diskusjon og debatt. På denne måten får MIN innsikt i bedriftenes ståsted i aktuelle saker. Samtidig utgjør medlemsmøtene et viktig forum hvor medlemmene treffer hverandre og får inspirasjon og ”faglig påfyll” innenfor viktige områder relatert til næringspolitikk, innovasjon, samfunnsøkonomi osv. Gjennom møtene får dermed også medlemmene våre utvidet sine nettverk og økt sin kompetanse.